ICT in het Onderwijs, een inventarisatie

In mei 2014 heeft het I-team bij de faculteiten Gezondheidszorg, ICT, CM/FM, HMSM/Facility Management, M&R (PBM, HJO, Social Work), IBC en Beta de behoeften en wensen geïnventariseerd met het oog op trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Deze input wordt meegenomen in het visietraject DLWO.

De belangrijkste ontwikkelingen en trends bij de faculteiten:

  1. Flipped Classroom / Online leren
    Iedereen is er mee bezig!
  2. Cloudcomputing
    Een ontwikkeling die niet meer te stoppen is.
  3. Device diversiteit / persoonlijke leeromgeving
    Roep om meer flexibiliteit

Zie het verslag ICTinhetOnderwijs_inventarisatie

Aanbesteedbare visie op DLWO

Net als veel andere hoger onderwijsinstellingen heeft Zuyd een Blackboard-licentie afgesloten via SURF. Deze is zonder concurrentiestelling tot stand gekozen. Zuyd is nu verplicht om een LMS (learning Management Systeem) Europees aan te besteden. Hiervoor moeten wij als organisatie eind 2015 een aanbesteedbare visie op DLWO (Digitale Leer- en Werkomgeving) hebben geformuleerd.

SURF ondersteunt op verschillende manieren visie- en keuzeprocessen binnen hoger onderwijs-instellingen. Enerzijds heeft SURF een ‘visie en werkboek’ site met instrumenten ingericht en biedt daarnaast ook een werkboek met adviezen, opdrachten en voorbeelden aan, om HO instellingen te ondersteunen in dit proces. Daarnaast is SURF begonnen met een inventarisatie van functionaliteiten binnen huidige leerplatforms om later in de keuzeprocessen bij de aanbesteding te raadplegen Het I-team heeft ook bij SURF ondersteuning gevraagd (en de toezegging gekregen) om ons ook middels een sessie in Zuyd te ondersteunen bij dit proces met alle (vertegenwoordigers van) DLWO betrokkenen binnen Zuyd. Deze sessie zal mei/juni 2015 plaatsvinden.

Zie in onderstaande presentatie van SURF over de stand van zaken eind 2014.


In de brochure ‘aanbesteden LMS’ van SURF meer over het waarom van aanbesteden en over de verschillende opties waar we uit kunnen kiezen.

Informatiebeleidsplan

De meeste faculteiten beschikken op dit moment over een ICTO-plan. Maar om het gebruik van ICT door de faculteit gestructureerd en beleidsmatig aan te kunnen pakken, is meer nodig dan een ICTO-plan. Om te komen tot de juiste inzet van ICT in het onderwijs is het belangrijk dat de faculteiten een informatiebeleidsplan opstellen. Een informatiebeleidsplan gaat over meer dan het gebruik van ICT-tools in het onderwijs. Een IBP geeft aan waar de faculteit met z’n ICT-inzet over 5 jaar wil staan en langs welke route zij dit wil bereiken. Het staat dus niet op zichzelf, maar moet bijdragen aan de doelstelling van de faculteit.

Het I-team ondersteunt faculteiten met het opstellen van een informatiebeleidsplan volgens een stappenplan.

In Stap 1 vindt de kick-off plaats. In Stap 2 gaan we op basis van de resultaten van stap 1 dmv interviews op zoek naar de wensen en de knelpunten zoals die binnen de faculteit leven. In Stap 3 worden de knelpuntenanalyse en eerste voorstel van speerpunten gepresenteerd aan het managementteam. Om vervolgens in Stap 4 een projectenportfolio samengesteld en het resultaat gepresenteerd.

Zie hier de beschikbare facultaire informatiebeleidsplannen van Zuyd (alleen beschikbaar met een Zuyd account).

 

Vier in balans-monitor

De Vier in balans-monitorl is ontwikkeld door Kennisnet. De vier die in balans moeten zijn, zijn behalve een visie op goed onderwijs; deskundigheid (onderwijsdoelstellingen met ICT kunnen bereiken: technische vaardigheden en deze kunnen verbinden met kennis van didaktiek en inhoud); digitaal leermateriaal (alle formele en informele digitale educatieve content) en de ICT-infrastructuur. Deze laatste twee zijn in de tool weinig uitgewerkt.

De Vier in balans-monitor zegt dat ICT didactische meerwaarde heeft wanneer deze bouwstenen in onderlinge samenhang worden ingezet. Met de tool kan inzicht verkregen worden in de eigen situatie volgens deze bouwstenen.
4inbalans

Kennisnet rapporteert jaarlijks met haar Vier-in-balans monitor over de stand van zaken m.b.t. ICT en onderwijs. De monitor 2013 laat zien dat ICT nu weliswaar een integraal onderdeel van het onderwijs is, maar dat het onderwijs nog steeds onvoldoende rendement uit ICT haalt. In de monitor 2015 blijkt dat onderwijs ict volop gebruik maar niet alle mogelijkheden benut.