Brochure ‘Virtual reality in het onderwijs’

VR_Kennisnet

Kennisnet heeft onlangs een brochure Virtual reality in het onderwijs uitgebracht. Net als SURF in het hoger onderwijs heeft Kennisnet cardboards verspreid in PO en VO. In de brochure zijn verschillende kritische en enthousiaste bijdragen te lezen over didactische toepassingen van VR. Tevens bevat deze publicatie een les om met VR aan de slag te gaan.

VR_Inhoud

Zoals in het voorwoord van Remco Pijpers is te lezen: “Deze brochure is geen pleidooi voor virtual reality in het onderwijs. Integendeel. We zien de mogelijkheden, maar of die allemaal kunnen worden benut is van veel zaken afhankelijk. Deze publicatie is een introductie op het thema.”

Nieuwe strategische visie hogescholen #hbo2025

hbo2025De Vereniging Hogeschool  heeft 19 mei haar agenda voor de komende 10 jaar gepresenteerd: “Wendbaar & Weerbaar” (pdf).

Vanuit de invloed van digitalisering en internationalisering in ons leven, en dat onze samenleving opener en meer verbonden, worden de kernwaarden en uitdagingen voor het hbo geschetst. Hierbij zijn kenniscirculatie en aanpassingsvermogen cruciaal, zoals dat ook al in het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie‘ vermeld stond (zie hoofdstuk 9 over onderwijs).

Als kernwaarden worden benoemd:

 1. hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid (maatschappelijke functie, duurzaamheid, emancipatiefunctie)
 2. hogescholen streven naar verantwoordelijke afgestudeerden
 3. hogescholen maken kennis toepasbaar (in samenwerking met werkveld)

In kernwaarde 2 komt nadrukkelijk het gedachtengoed van Biesta aan de orde: 1) kwalificatie (het opdoen van kennis en vaardigheden), (2) socialisatie (waarden en normen van een gemeenschap) en (3) subjectivering (persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). Er is dus aandacht voor ‘bildung’.

Als uitdagende opdrachten zijn geformuleerd

opdrachtenhbo2025

Aandacht voor talentontwikkeling, blended learning, levenlangleren, onderzoeken, masterniveau, netwerken, professionele leergemeenschappen, samenwerken, termen die binnen Zuyd ook regelmatig vallen, komen allemaal langs. De opdrachten zijn nogal voordehandliggend, maar desalniettemin uitdagend. Zeker als het streven is om in 2025 als instelling een lerende cultuur te hebben.

Eerder geblog op 2beJAMmed

 

Op weg naar een nieuwe DLWO

Dinsdag 31 maart vond de eerste bijeenkomst met collega’s uit het onderwijs (docenten, ICTO-coördinatoren, Blackboard-key-users) plaats over het visietraject van de DLWO voor Zuyd. Aanleiding van dit visietraject is regelgeving voor een Europese aanbesteding bij een opdracht boven de €207.000. Indien uit het pakket van eisen blijkt dat de toekomstige DLWO van Zuyd een samenstel van digitale diensten wordt die per systeem niet de drempelwaarde overschrijdt, dan hoeft het aanbestedingstraject niet per 1 januari te worden opgestart. Dan zal de vorming van de DLWO wel verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

De 25 aanwezigen werden mbv onderstaande presentatie geïnformeerd over het visietraject waarbij de projecten Leven Lang Leren, Video@Zuyd en Blended learning bij de gezondheidszorgopleidingen voor nadere input kunnen zorgen.

Tijdens de sessie zijn ook de ICT-trends voor het onderwijs vanuit Kennisnet Trendrapport 2014/2015 en het Horizon Report 2015 besproken. Na een stemronde met mentimeter kwamen ‘samenwerking met andere instellingen’, ‘BYOD’ en ‘Blended Learning’ als belangrijke trends voor LLL en Learning Communities binnen Zuyd.

TrendanalyseTer voorbereiding van deze bijeenkomst ontvingen de genodigden het concept-document ICT in Onderwijs & Onderzoek. Tijdens de discussie kwam naar voren dat men zich zorgen maakt over de ruimte die docenten krijgen om vanuit veranderende vernieuwende inzichten over leren hun onderwijs moeten gaan ontwerpen. Docenten blijken goed in staat te zijn om leerdoelen te formuleren, te bedenken wat dit voor hun eigen activiteiten betekent maar dat het ontwerpen van eigentijdse leeractiviteiten voor studenten een stuk moeilijker is. Dit pleit voor het inzetten van learning design teams of ontwikkelteams die docenten/opleidingen hierbij kunnen ondersteunen en adviseren (Learning and Teaching Centre voor Zuyd?).

Na het eind van de bijeenkomst hebben 6 collega’s zich aangemeld voor de klankbordgroep waarmee de Werkgroep DLWO op een reguliere maar vrijwillige basis kunnen sparren over de nadere formulering van de visie voor de DLWO van Zuyd.

De bijeenkomst is opgenomen en is door iedereen met een Zuyd-account terug te kijken via media.zuyd.nl

Personaliseren in het leren

PersonaliserenLeren

In het DLWO-visie-traject praten we over gepersonaliseerd leren waar we nu mee bedoelen dat eigen talenten, keuzes en ontwikkelingsbehoefte het tempo, route, niveau, inhoud en volgorde bepalen.

Zijn dit de bestaande opvattingen over inhoud en betekenis van personaliseren in leren? Welke technologieën zijn in ontwikkeling, hoe ondersteunen ze personalisatie, waar worden ze toegepast? De publicatie over ‘Personaliseren in het Leren, een Internationale Schets’ geeft een overzicht van de stand van zaken. Kennisnet en het NMC Horizon Project hebben onderzoek, ervaringen en producten uit Australië, Canada, Europa, Nederland en de Verenigde Staten verzameld en beschreven.

Via Kennisnet

terminologie

In het rapport wordt dit onderscheid gemaakt tussen de diverse begrippen

 

 

ICT in het Onderwijs, een inventarisatie

In mei 2014 heeft het I-team bij de faculteiten Gezondheidszorg, ICT, CM/FM, HMSM/Facility Management, M&R (PBM, HJO, Social Work), IBC en Beta de behoeften en wensen geïnventariseerd met het oog op trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Deze input wordt meegenomen in het visietraject DLWO.

De belangrijkste ontwikkelingen en trends bij de faculteiten:

 1. Flipped Classroom / Online leren
  Iedereen is er mee bezig!
 2. Cloudcomputing
  Een ontwikkeling die niet meer te stoppen is.
 3. Device diversiteit / persoonlijke leeromgeving
  Roep om meer flexibiliteit

Zie het verslag ICTinhetOnderwijs_inventarisatie