Visieontwikkeling ICT in het onderwijs Opleiding Facility Management

Ook de opleiding Facility Management gaat aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden om ict in hun onderwijs in te zetten. Voor dit project hebben zij Wilfred Rubens gevraagd hen hierin te begeleiden. Op dinsdag 6 oktober vond onder leiding van Wilfred Rubens een sessie plaatst waarin het kernteam samen met een vijftal docenten een eerste stap hebben gezet richting visieontwikkeling.

Ter voorbereiding hadden zo’n 13 collega’s een vragenlijst ingevuld om de beginsituatie in te schatten. Conclusie is dat het merendeel van de ondervraagden meer dan 11 jaar in het onderwijs cq bij Zuyd werken. Zij maken intensief gebruik van internet, er wordt opvallend veel whatsapp en sociale media gebruikt. ICT wordt vooral buiten de klas gebruikt (communicatie met studenten maar zonder leeractiviteiten), weinig voor interactie in de klas.

Aan de hand van onderstaande slides ging Wilfred in op de versterkende functie van ict voor het curriculum.

Via zijn blog

  • Welke externe factoren zijn van invloed op de Opleiding Facility Management Zuyd Hogeschool, die leiden tot de behoefte om ict binnen het onderwijs in te zetten (context, business drivers).?
  • Wat zijn belangrijke verbeterpunten t.a.v. het huidige gebruik van ict in jullie onderwijs?
  • Wat zijn de belangrijkste doelen van ict voor leren voor de opleidingen?
  • Welk model voor ict en leren past het beste bij de opleiding, om de doelen te kunnen verwezenlijken?
  • Wat is een eerste goede stap in de richting van de realisatie van dit model?

Voor de opleiding Facility Management is vooral de vraag van studenten om interactiever en flexibeler onderwijs een drijfveer om ict meer binnen het onderwijs in te zetten. Ook de veranderende vaardigheden zoals 21st century skills zijn triggers om de mogelijkheden van ict te verkennen. De aanwezige docenten gaven veelal organisatorische en technische (te vaak inloggen, te veel verschillende type smartboards) verbeterpunten aan. Een betrouwbaar en stabiel netwerk is een must. Ook hadden zij behoefte aan meer tijd en ruimte voor het inzetten en experimenteren van ict in hun onderwijs. Voor Facility Management zijn: kwaliteit van onderwijs verbeteren, onderwijs personaliseren en studenten een actievere rol geven de belangrijkste doelen. Deze komen overeen met de eerder benoemde externe factoren (business drivers). Daarna ging het gesprek over welk model voor ict en leren geschikt zou zijn in het onderwijs van Facility Management waar studenten veel moeten samenwerken. Het uitgangspunt hierbij is hoe in het werkveld samengewerkt wordt met ict.

Wat maakt een informatiebeleidsplan zo effectief?

In de 4W-uitgave van Kennisnet is in 2013 het artikel van Ruben Vanderlinde en Johan van Braak van de Universiteit Gent gepubliceerd waarin zij (gebaseerd op hun onderzoek: ‘A New ICT Curriculum for Primary Education in Flanders: Defining and Predicting Teachers’ Perceptions of Innovation Attributes’) aantonen dat op die onderwijsinstellingen waarin docententeams samen nadenken over de inzet van ict, hiervoor een beleidsplan opstellen, het inzetten effectiever gebeurt dan op scholen waar zo’n plan niet ontwikkeld wordt.

Een opzetten van een ict-beleidsplan bestaat ook uit concrete handvaten en hoort een cyclisch proces te zijn. Volgens het onderzoek komen in een ict-beleidsplan vijf categorieën aan bod:

  • Visieontwikkeling met betrekking tot de plaats van ict in onderwijs
  • Een kostenplaatje omtrent ict
  • Ict-beleid op de infrastructuur (hardware en software)
  • Beleid rond professionalisering van docenten op het gebied van ict
  • De plaats van ict in het curriculum

ictbeleidsplan

Download pdf

Informatiebeleidsplan

De meeste faculteiten beschikken op dit moment over een ICTO-plan. Maar om het gebruik van ICT door de faculteit gestructureerd en beleidsmatig aan te kunnen pakken, is meer nodig dan een ICTO-plan. Om te komen tot de juiste inzet van ICT in het onderwijs is het belangrijk dat de faculteiten een informatiebeleidsplan opstellen. Een informatiebeleidsplan gaat over meer dan het gebruik van ICT-tools in het onderwijs. Een IBP geeft aan waar de faculteit met z’n ICT-inzet over 5 jaar wil staan en langs welke route zij dit wil bereiken. Het staat dus niet op zichzelf, maar moet bijdragen aan de doelstelling van de faculteit.

Het I-team ondersteunt faculteiten met het opstellen van een informatiebeleidsplan volgens een stappenplan.

In Stap 1 vindt de kick-off plaats. In Stap 2 gaan we op basis van de resultaten van stap 1 dmv interviews op zoek naar de wensen en de knelpunten zoals die binnen de faculteit leven. In Stap 3 worden de knelpuntenanalyse en eerste voorstel van speerpunten gepresenteerd aan het managementteam. Om vervolgens in Stap 4 een projectenportfolio samengesteld en het resultaat gepresenteerd.

Zie hier de beschikbare facultaire informatiebeleidsplannen van Zuyd (alleen beschikbaar met een Zuyd account).