Van Onderwijsvisie naar Digitale Leeromgeving #SURF

cover-thema-uitgave-van-onderwijsvisie-naar-inrichting-leeromgeving_web

Klik op afbeelding om de publicatie te downloaden

Na de notitie van SURF Een flexibele en persoonlijke leeromgeving, van losse bouwstenen naar één geheel met een technische insteek, nu een thema-uitgave die zich richt op de vraag hoe de onderwijsvisie te vertalen is in de inrichting van de digitale leeromgeving. Zes 6 casusbeschrijving en gesprekken met vertegenwoordigers van het hoger onderwijs vormen de input voor deze notitie. In deze SURF-uitgave worden een aantal kenmerkende onderdelen benoemd die in veel onderwijsvisies voorkomen. Tevens worden succesfactoren voor het inrichten van een digitale leeromgeving beschreven.

 

Samenvatting en conclusie

“De digitale leeromgeving moet zo goed mogelijk aansluiten op het onderwijs en de onderwijsprocessen. De techniek staat in dienst van het leerproces. Hierover zijn alle instellingen het eens.

Alle instellingen hebben hoge ambities voor het onderwijs en stellen hoge eisen aan de digitale leeromgeving. Tegelijkertijd realiseert men zich dat niet alles nu al kan worden verwezenlijkt, omdat het aanbod nog niet voldoende aansluit bij de wensen. Veel instellingen hanteren daarom een ontwikkelingsgericht perspectief op de digitale leeromgeving, waarin ruimte is voor vernieuwing.

Beslissingen over de inrichting van de leeromgeving worden op verschillende niveaus genomen. Bij veel instellingen worden er pilots en projecten uitgevoerd om ervaring op te doen met verschillende mogelijke onderdelen van de leeromgeving. Vaak zijn er daarnaast instellingsbrede trajecten, veelal gericht op een open leeromgeving waaraan tools en applicaties kunnen worden gekoppeld. Ook daarbij probeert men de regie, waar mogelijk, bij de docenten te leggen. Er moet genoeg ruimte zijn vanuit verschillende onderwijsmodellen tot een keuze voor toepassingen te komen. Hoewel er grote verschillen zijn in de manier waarop de hogeronderwijsinstellingen hun digitale leeromgeving inrichten, lijkt iedereen erop gericht om een al te veel van ‘boven’ opgelegde implementatie te voorkomen.

Uit de cases en de rondetafelbijeenkomst komen een aantal duidelijke succesfactoren naar voren voor het proces van onderwijsvisie naar inrichting van de leeromgeving. Leiderschap is een essentiële factor voor het ontstaan van een focus op visie en ambities. Ook geld, aandacht en duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden hebben een stevige impact op het proces. Betrek alle partijen bij beslissingen over de digitale leeromgeving. Zoek naar consensus en naar mogelijkheden om verschillende onderwijsmodellen te ondersteunen. Docenten en studenten moeten het proces adopteren. Dat gebeurt door hun wensen serieus te nemen, door hun verwachtingen te managen en door te zorgen voor professionalisering, bijvoorbeeld door ze samen te laten werken in ontwikkelteams. Goede ondersteuning bij de implementatie van de digitale leeromgeving voor alle betrokkenen is essentieel.”

Bron: SURF

Casusbeschrijving SURF / Zuyd DLWO visietraject gepubliceerd

Een van de condities met betrekking tot de (gratis) ondersteuning van SURF in ons DLWO visietraject was het publiceren van een artikel/verslag van dit Zuyd DLWO traject, om onze ervaringen landelijk te delen. Ook van andere HO instellingen, die deze vorm van ondersteuning hebben gekregen, zijn dit type casusbeschrijvingen intussen gepubliceerd via SURF.
CasusZuyd_SURF

Download PDF

Eerder gepubliceerd via SURF Kennisbank.

Visie DLWO vastgesteld

Het College van Bestuur heeft de door de werkgroep DLWO opgestelde visie op de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) vastgesteld. In dit document worden de contouren geschetst van een toekomstbestendige DLWO, die past bij de ontwikkeling van Zuyd. Bijvoorbeeld de toenemende inzet van ICT in het onderwijs, de aandacht voor gepersonaliseerd leren, de online samenwerking met partners in binnen- en buitenland, het aanbieden van blended learning en de start van Zuyd Professional per 1 september 2016.

Besluitenlijst College van Bestuur – nr. 143 – 15 december 2015

Download het visiedocument [pdf]

Hiermee is het formele visietraject afgerond en houdt de constructie van de werkgroep DLWO op te bestaan. Momenteel bespreken verantwoordelijke bestuurder en Dienst O&O de vervolgstappen. Het gaat om het traject naar een verdere ontwikkeling van de DLWO en inrichting van de organisatie zodanig dat die DLWO gerealiseerd kan worden. Hierover volgt binnenkort nadere informatie.

Presentatie Visiedocument in DirecteurenOverleg

Donderdag 10 december is de definitieve conceptversie Visie op de DLWO: Uitgangspunten voor de komende jaren besproken in het Directeurenoverleg.

De directeuren onderstreepten het belang van ict-docentprofessionalisering. Met het verantwoordelijke collegelid worden de voorgestelde vervolgstappen verder besproken / opgepakt.

Mocht je als medewerker of student van Zuyd geïnteresseerd zijn in het visiedocument, stuur dan een mailtje naar iteam@zuyd.nl.

Concept Uitgangspunten voor de aanbesteedbare visie op de DLWO

Vorige week is de 1e conceptversie van het document Visie op de DLWO: Uitgangspunten voor de komende jaren gemaild naar medewerkers, studenten en management die op één of andere manier betrokken zijn bij het DLWO-visietraject en/of bij Zuyd Academy.

Voor dinsdag 10 november willen wij graag een reactie op de vragen:

  • Herkent jouw opleiding / faculteit in dit document haar onderwijsvisie met betrekking tot leren en lesgeven met ict?
  • Kan jouw opleiding/faculteit zich in de grote lijn van de uitgangspunten in dit document vinden?

Over de invulling van een eventuele exit-strategie (de eventuele overstap van Blackboard naar een ander leermanagementsysteem) wordt in dit document nog niet gesproken. Het uitwerken daarvan is een volgende stap.

Mocht je als medewerker of student van Zuyd ook geïnteresseerd zijn in deze concept-versie, stuur dan een mailtje naar iteam@zuyd.nl

Referentielijst

Op basis van de volgende gesprekken/documenten is deze versie tot stand gekomen: