Impressie studieochtend e-learning Facility Management

Op donderdag 9 februari j.l. heeft de projectgroep e-learning van de opleiding Facility Management een studieochtend verzorgd over het ICT en leren. Deze projectgroep is in het leven  geroepen om e-learning binnen de opleiding verder te implementeren. Op deze blog hebben we hier vaker aandacht aan besteed.

Lees verder

Blended afternoon ETR

BL_ETROp uitnodiging van de opleiding Facility Management (FM), is donderdag 9 juni een bijeenkomst belegd over blended learning. FM is onder begeleiding van Wilfred Rubens bezig met het het invoeren van een model van blended learning. Deze projectgroep heeft initiatief genomen om de samenwerking op gebied van blended learning binnen het platform Economie, Taal en Recht (ETR)  op te zoeken.

Naast de projectgroep FM waren er collega’s van People & Business Management, Commercieel Management, Hotelschool, ETR Zuyd Professional en het I-team.

Wilfred begon met zijn presentatie waarin hij ingegaan is op een aantal onderdelen van zijn implementatiemodel.

 

Vervolgens presenteerde Inge Rijnders het proces tot nu toe. De werkgroep heeft een visie gevormd op ‘blended learning’ binnen FM. Deze is tot stand gekomen in een aantal sessies. Met name is gekeken naar de visie op leren, wat FM daarin wil bereiken en op welke wijze digitaal leren daaraan een bijdrage kan leveren.Op basis van deze visie is een model voor ICT en leren ontwikkeld. Hierbij hebben ze zich laten inspireren door één van de bestaande modellen voor blended learning en het bestaande onderwijsmodel dat Facility Management tot dusver hanteerde (4CID). Tevens hebben ze zich daarbij laten leiden door didactische principes -zoals het belang van formatief toetsen en activerende didactiek- waarvan bekend is dat ze leiden tot effectief leren.

De werkgroep werkt volgens een plateauplanning. Het projectplan focust op het eerste plateau.
FM_plateauplanning

De overige aanwezigen deelden ook waar zij mee bezig zijn. Zo vertelde Erica Diks (PBM) over haar e-lunches rondom social media tools, het inzetten van blogs met haar studenten en het begeleiden van docenten in de nieuwe opzet van hun Blackboardcursussen. En lichtten de collega’s van de Hotelschool het project Curious People toe waarbij studenten die in het buitenland op stage zijn, bloggen op trends en culturele aspecten. Marcel Graus van de Nieuwste Pabo vertelde over het inzetten van bloggen op hun Leerplein waarmee de communicatiegap tussen instituut en stageplek wordt gedicht.

 

 

De conclusie uit het gesprek dat volgde was dat door enthousiaste docenten al veel gebeurt op het gebied van inzetten van video in het onderwijs (weblectures, kennisclips), student response systems (Mentimeter, Shakespeak, Socrative, Padlet). Als er niet gewerkt wordt vanuit een visie en strategische doelstellingen blijkt het inzetten van ict in het onderwijs te vrijblijvend, ad hoc en versnipperd te gebeuren. Door het inzetten van een projectgroep hou je focus, regie en sturing. Het project van FM, maar ook bij IBC en faculteit Gezondheidszorg zijn goede voorbeelden.

De aanwezigen wilden graag blijvend geïnformeerd worden over best/good practices van andere opleidingen / faculteiten. De manier waarop, is nog onduidelijk. De Nieuwsflits en blog van het I-team maar ook Yammer worden hiervoor al ingezet, maar de behoefte aan f2f bijeenkomsten werd ook uitgesproken. Hoe en in welke frequentie wordt over nagedacht.

Relateerde blogpost over dit traject bij Facilitiy Management

Blended Learning bij Facility Management

September 2015 is binnen de opleiding Facility Management (FM) een project van start gegaan waarbinnen we – onder meer op basis van bestaande modellen- een eigen model ontwikkelen op het gebied van ICT en leren dat bijdraagt aan:

  • De kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
  • Het toepassen van een activerende didactiek;
  • De realisatie van onderwijs waarbij meer rekening wordt gehouden met individuele leervragen en voorkeuren van studenten.

Online leren wordt daarin gecombineerd met leren tijdens bijeenkomsten en werkplek leren. Het project richt zich op de geleidelijke invoering van ICT binnen het onderwijs van de opleiding FM ten behoeve van de versterking van het bestaande onderwijsconcept.

We maken daarbij gebruik van de zogenaamde ‘plateauplanning’. Je kunt deze aanpak vergelijken met het beklimmen van een berg. Je bepaalt welke top je wilt bereiken. Vervolgens breng je in kaart via welke stappen, plateaus, je die top wilt bereiken. De eerste stap breng je gedetailleerd in kaart. Als het eerste plateau is bereikt, werk je plateau 2 uit.

Binnen dit project hebben we eerst, onder meer via een visieworkshop met meerdere collega’s, verkend waartoe we als opleiding ICT willen inzetten. Voor welk probleem moet leren met behulp van ICT een oplossing zijn? Vervolgens is die visie vertaald in een model. Daarbij zijn we uitgegaan van versterking van het bestaande onderwijsmodel. In onderstaande kennisclip schetst Roel Hamers (directeur opleiding Facility Management) onder andere waar FM op gebied van ICT en leren wil staan in 2020.

Zie ook Projectplan e-learning Opleiding Facility Management 2015-2020 (februari 2016)

Verder hebben we ook gekeken naar het eerste blok dat is aangepast. Bij het blok Adviseren is een gastcollege over ergonomie bijvoorbeeld vervangen door een kennisclip in combinatie met een bijeenkomst waarin studenten een korte presentatie geven. Ook is een applicatie ingezet waarmee studenten tijdens een college vragen kunnen stellen waar de docent vervolgens op in kan gaan. Het hoorcollege Structuurmodel, waarin de basistheorie van het blok samengevat wordt als overview, is opgenomen als weblecture. We gebruiken tenslotte ook een formatieve toets met feedback die studenten kunnen gebruiken om na te gaan of ze op het juiste spoor zitten.
Een tweede blok binnen de opleiding is ook aangepast en zal binnenkort worden uitgevoerd. De aanpassing van andere blokken volgt, waarna we weer gaan kijken naar een goede volgende stap voor de aangepaste blokken.

Een belangrijk onderdeel van het project zijn ook diverse kennisclips die we gaan ontwikkelen op het gebied van onderwerpen als bedrijfseconomie, onderzoeksvaardigheden en het gebruik van relevante technologieën zoals Excel: de aanwezige leerlijnen binnen de opleiding. Deze kennisclips komen ook beschikbaar voor andere opleidingen. Bovendien maken we een inventarisatie van reeds bestaande, relevante, kennisclips die gebruikt kunnen worden.

In het kader van dit project wordt eveneens geïnvesteerd in professionalisering en ondersteuning van docenten. Er zijn en worden onder andere workshops georganiseerd en handleidingen en draaiboeken gemaakt.
Via studentenpanels zullen we ook in gesprek gaan met studenten over de invulling van dit model en zullen de eerste toepassingen worden geëvalueerd.

We willen onder andere de Nieuwsflits I for You gebruiken om collega’s te informeren over onze leerervaringen rond dit project.

De projectgroep wordt gevormd door Inge Rijnders, Ad Hoen, Ward Hamers en Wilfred Rubens (extern).

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met inge.rijnders@zuyd.nl

Zie ook het blog Visieontwikkeling ICT in het onderwijs Opleiding Facility Management

Wat is blended learning?

Tijdens een visiebijeenkomst van het kernteam van de opleiding Facility Management heeft Wilfred Rubens een presentatie gegeven over de versterkende werking van ict voor het curriculum. Uiteraard was hierbij ook veel aandacht voor blended learning. Wilfred gebruikt in zijn slides regelmatig onderstaand plaatje om de diversiteit van Blended Learning te duiden

BlendedLearning

Blended Learning gaat verder dan een mix tussen face-to-face (klassikaal) onderwijs en online onderwijs. Het is ook een mengvorm van synchroon en asynchroon leren, van leren op Zuyd en elders, samen en individueel, gestuurd en zelfgestuurd.
Wilfred onderscheidt elf modellen van blended learning. Deze modellen zijn met name gebaseerd op twee parameters:

  • gebruik van ict binnen de onderwijsinstelling of elders
  • de mate van ict gebruik

In onderstaande video uit de MOOC van de OU over Blended Learning licht Wilfred deze modellen toe.

Er is geen eensluidende definitie van Blended Learning. Het gaat altijd wel om een combinatie van face-to-face (klassikaal) leren en online leren. En ook over een combinatie van didactische werkvormen met een diversiteit aan leertechnologieën.

Bij het ontwerpen volgens het Blended learning concept is het van belang af te wegen welke aspecten in het design van de cursus/curriculum past. Een raamwerk kan hierbij behulpzaam zijn. In het artikel A blended learning framework for curriculum design and professional development wordt een raamwerk beschreven voor het ontwikkelen van een ‘blended’ curriculum en docentprofessionalisering. Wilfred schrijft hierover
RaamwerkBL
Zelf heeft hij ook een raamwerk beschreven
RaamwerkBL_WR
Wilfred blogt regelmatig over Blended Learning. Check deze link om blogs over dit onderwerp te bekijken.